Swing dla Bułgarii zatrzymany w Czechach

Pesa dla Sofii

Pesa dla Sofii. Fot. Pesa

Tram­waj Swing dla Sofii miał drob­ne pro­ble­my z cze­ską po­li­cją. Trans­port zo­stał za­trzy­ma­ny – we­dług po­li­cji nie miał spe­cjal­ne­go po­zwo­le­nia na prze­jazd z prze­kro­czo­ną masą – informuje portal Onet.pl.
Na szczę­ście pro­blem zo­stał już roz­wią­za­ny. Według dziennikarzy por­tali Idnes.​cz trans­port miał masę 87 ton, a po cze­skich dro­gach mogą jeź­dzić po­jaz­dy o masie do 48 ton. Na jej prze­kro­cze­nie po­trzeb­ne jest spe­cjal­ne po­zwo­le­nie, któ­re­go kierowca nie miał. Do­stał 60 tys. koron man­da­tu.

Za transport wagonu odpowiada ze­wnętrz­na firma. – Za­szło małe nie­po­ro­zu­mie­nie. Wy­da­je się, że za­miast ory­gi­na­łu do­ku­men­tu kie­row­ca miał kopię – mówi na łamach Onetu Ma­ciej Grześ­ko­wiak, szef pro­mo­cji Pesy. – Tram­waj już wy­je­chał z Czech i jest w Ru­mu­nii, więc wszyst­ko za­koń­czy­ło się do­brze.

Umowę na do­sta­wę po­jaz­dów Pesa Byd­goszcz i buł­gar­ski Sto­łecz­ny Trans­port Elek­trycz­ny pod­pi­sa­ły w czerw­cu 2013 roku. Pol­ski pro­du­cent przy­go­to­wał do sto­li­cy Buł­ga­rii tram­wa­je Swing, które będą ob­słu­gi­wa­ły część sieci tram­wa­jo­wej mia­sta o roz­sta­wie szyn 1 009 mm. Po­jazd skła­da się z pięciu czło­nów, a jego cał­ko­wi­ta dłu­gość wy­no­si nieco ponad 30 metrów.

Więcej na stronie Onetu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przegląd Prasy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273